Продавец ТОО «Амагел» развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
20 отзывов
МЫ НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ!Купить оптом
+7 (715) 250-04-82
+7 (777) 201-99-88
+7 (715) 250-04-83
+7 (771) 380-00-20
ул. Парковая, 57А, Петропавловск, Казахстан
Поставщик ветеринарных препаратов и зоотоваров
Оставить отзыв
Пенипрок 100мл, фото 2

Пенипрок 100мл

Описание
Информация для заказа

Пенипрок инъекция суспензиясы.

1 мл препараттың құрамындағы заттар: пенициллин G прокаин - 200000 бірлік; дигидрострептомицин сульфат - 250 мг; бетаметазон - 0,5 мг; хлорфениламин малеат - 8 мг;Прокаин гидрохлориді-15 мг; қосымша заттар - 1 мл

СИПАТТАМАСЫ. Ақ түсті суспензия.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Пенициллин G прокаин-бета-лактам қатарының антибиотигі, ол бактерицидтік әсердің кең спектрі бар грамоң және грамтеріс микроорганизмдер: Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusio- pathiae, Listeria spp., Pasteurella haemolytica, Pasteu- rella multocida, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Заттың әсер ету тетігінің негізі бұзу болып табылады, клеткалық қабықшаның пептидогликан – мукопептидінің синтезі микроорганизмдердің қабырғалары, бактериялардың өсуі мен көбеюінің тежелуіне әсер етеді. Дигидрострептомицин сульфат-аминогликозидті бактерицидті грам теріс және грамоң микроорганизмдерге әсер ететін антибиотик (Escherichia coli, Salmonella spp., Shi- gella spp., Yersinia spp., Klebsiella spp., Haemophilus influenzae, Staphylococcus spp., Corynebacterium pyogenes). Бактерицидті әсер зат 308-бактериялық рибосоманың суббірлігі, бұл бұдан әрі ақуыз синтезінің тежелуіне әкеледі. Хлорфениламин малеат десенсибилизациялайтын, антигистамин ретінде әрекет етеді. Ол тыныс алу процестерін жақсартады. Бетаметазон-синтетикалық кортикостероид, бар айқын қабынуға қарсы әсері бар. Прокаин гидрохлорид-анальгездейтін және гипотензивті әсер ететін жергілікті анестезияға қарсы дәрі. Парентеральді қолдану кезінде Прокаин гидрохлориді перифериялық холинореактивті жүйелердің қоздырғыштығын төмендетеді, ацетилхолин өнімін азайтады вегетативтік ганглияларға бөгейтін әсер ету, тегіс бұлшықет спазмын азайтады, миокардтың қозуы және бас қабығының моторлы ми аймақтары. ҚОЛДАНЫЛУЫ. Ірі қара малдың, шошқаның, жылқының, қойдың, ешкінің, иттер мен мысық- тардың омфалит, артрит, мастит, септицемия және қайталама инфекцияларды, сондай-ақ тыныс алу органдары мен несеп-жыныс жолдарының ауруларын емдеу, пенициллинге және дигидрострептомицинге сезімтал микроорганизмдерден туындаған. ДОЗАЛАУ. 3-4 тәулік бойы дене салмағына 10 кг препараттың 1-1,5 мл дозасында бұлшық етке енгізіледі: ірі қара мал және жылқы – жануарға тәулігіне 15-25 мл; шошқалар тәулігіне 10-12 мл; иттер мен мысықтар-0,5-2 мл тәулік.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Пенициллиндер мен дигидрострептомицинге жоғары сезімталдығы бар қоян, теңіз шошқаларына, кеміргіштерге қолданбау сондай-ақ бүйрек функциясы бұзылған жануарларға қарсы көрсетілген.

ЖАНАМА ӘСЕРІ. Аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Кейде қысқа мерзімді бөртпелер пайда болады теріге, температураның жоғарылауы, құсу, дірілдеу, мазасыздану және үйлесімділіктің бұзылуы. Инъекция орнында шағын және қысқа мерзімді реакциялар болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ. Жануарларды етке союға 30 тәуліктен кейін, адамдарға сүтті тамаққа тұтынуға препарат- ты соңғы қолданғаннан кейін 3 тәуліктен кейін (6 сауу) рұқсат етіледі. Көрсетілген мерзімге дейін алынған ет сүт ветеринариялық медицина дәріге- рінің қорытындысына байланысты өнімсіз жануар- ларға қорек ретінде беріледі. САҚТАЛУЫ. Құрғақ, қараңғы, балалардың қолы жетпейтін жері 5°С-ден 25°С-ге дейін. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 2 жыл. Құтыдан бірінші іріктеуден кейін препарат қажет сақтау шартымен 28 тәулік ішінде пайдалану 2°С-тан 8°С-қа дейінгі температурада қараңғы жерде.

        Пенипрок суспензия для инъекций. 1 мл препарата содержит действую- щие вещества: пенициллин G прокаин – 200000 ЕД; дигидрострептомицин сульфат – 250 мг; бетаметазон – 0,5 мг; хлорфениламина малеат – 8 мг; прокаи- на гидрохлорид – 15 мг; вспомогатель- ные вещества – в 1 мл.

ОПИСАНИЕ. Суспензия белого цвета, гомогенная при встряхивании. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Пени- циллин G прокаин – антибиотик бета-лактамного ряда, который имеет широкий спектр бактери- цидного действия против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Corynebac- terium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp., Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Основой ме- ханизма действия вещества является нарушение синтеза пептидогликана – мукопептида клеточной оболочки, что приводит к ингибированию синте- за клеточной стенки микроорганизмов, угнетению роста и размножения бактерий. Дигидрострептомицин сульфат – аминогликозид- ный антибиотик, который бактерицидно действует на грамотрицательные и грамположительные мик- роорганизмы (Escherichia coli, Salmonella spp., Shi- gella spp., Yersinia spp., Klebsiella spp., Haemophilus influenzae, Staphylococcus spp., Corynebacterium pyo- genes). Бактерицидное действие вещество прояв- ляет вследствие связывания с 308-субъединицей бактериальной рибосомы, что в дальнейшем при- водит к угнетению синтеза белка. Хлорфениламин малеат действует как десенсиби- лизирующее, антигистаминное средство. Он улуч- шает дыхательные процессы. Бетаметазон – синтетический кортикостероид, об- ладает выраженным противовоспалительным дей- ствием. Прокаина гидрохлорид – местноанестезирующее средство, которое проявляет анальгезирующее и гипотензивное действие. При парентеральном при- менении прокаина гидрохлорид уменьшает про- дукцию ацетилхолина, чем снижает возбудимость периферических холинореактивных систем, спо- собствует возникновению блокирующего воздей- ствия на вегетативные ганглии, уменьшает спаз- мы гладкой мускулатуры, уменьшает возбуждения миокарда и моторных зон коры головного мозга.

ПРИМЕНЕНИЕ. Лечение у крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз, собак и кошек омфа- лита, артрита, мастита, септицемии и вторичных инфекций, а также заболеваний органов дыхания и мочеполовых путей, вызванные микроорганизма- ми, чувствительными к пенициллину и дигидрост- рептомицину. ДОЗИРОВКА. Внутримышечно в дозе 1-1,5 мл пре- парата на 10 кг массы тела в течение 3-4 суток или: круп­ный ро­га­тый скот и ло­ша­ди – 15-25 мл препарата на животное в сутки; сви­ньи – 10-12 мл препарата на животное в сутки; со­ба­ки и кош­ки – 0,5-2 мл препарата на живот- ное в сутки. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувстви- тельность к пенициллинам и дигидрострептоми- цину. Не применять кроликам, морским свинкам, хомякам и другим мелким травоядным животным, а также животным с нарушенной функцией почек. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможны аллергиче- ские реакции. Иногда возникают случаи кратко- временной сыпи на коже, повышение температуры, рвота, дрожь, беспокойство и нарушение коорди- нации. Возможны небольшие и кратковременные реакции в месте инъекции. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо разрешается через 30 суток, потребление моло- ка в пищу людям – через 3 суток (6 доений) после последнего применения препарата. Полученные к указанному сроку мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зави- симости от заключения врача ветеринарной меди- цины. ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5°С до 25°С. Срок годности – 2 года с даты изготовления. После первого отбора из флакона препарат необ- ходимо использовать в течение 28 суток при усло- вии хранения в темном месте при температуре от 2°С до 8°С. төмендетеді, ацетилхолин өнімін азайтады вегетативтік ганглияларға бөгейтін әсер ету, тегіс бұлшықет спазмын азайтады, миокардтың қозуы және бас қабығының моторлы ми аймақтары. ҚОЛДАНЫЛУЫ. Ірі қара малдың, шошқаның, жылқының, қойдың, ешкінің, иттер мен мысық- тардың омфалит, артрит, мастит, септицемия және қайталама инфекцияларды, сондай-ақ тыныс алу органдары мен несеп-жыныс жолдарының ауруларын емдеу, пенициллинге және дигидрострептомицинге сезімтал микроорганизмдерден туындаған. ДОЗАЛАУ. 3-4 тәулік бойы дене салмағына 10 кг препараттың 1-1,5 мл дозасында бұлшық етке енгізіледі: ірі қара мал және жылқы – жануарға тәулігіне 15-25 мл; шошқалар тәулігіне 10-12 мл; иттер мен мысықтар-0,5-2 мл тәулік. ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Пенициллиндер мен дигидрострептомицинге жоғары сезімталдығы бар қоян, теңіз шошқаларына, кеміргіштерге қолданбау сондай-ақ бүйрек функциясы бұзылған жануарларға қарсы көрсетілген. ЖАНАМА ӘСЕРІ. Аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Кейде қысқа мерзімді бөртпелер пайда болады теріге, температураның жоғарылауы, құсу, дірілдеу, мазасыздану және үйлесімділіктің бұзылуы. Инъекция орнында шағын және қысқа мерзімді реакциялар болуы мүмкін. ЕСКЕРТУ. Жануарларды етке союға 30 тәуліктен кейін, адамдарға сүтті тамаққа тұтынуға препарат- ты соңғы қолданғаннан кейін 3 тәуліктен кейін (6 сауу) рұқсат етіледі. Көрсетілген мерзімге дейін алынған ет сүт ветеринариялық медицина дәріге- рінің қорытындысына байланысты өнімсіз жануар- ларға қорек ретінде беріледі. САҚТАЛУЫ. Құрғақ, қараңғы, балалардың қолы жетпейтін жері 5°С-ден 25°С-ге дейін. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 2 жыл. Құтыдан бірінші іріктеуден кейін препарат қажет сақтау шартымен 28 тәулік ішінде пайдалану 2°С-тан 8°С-қа дейінгі температурада қараңғы жерде. O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервис

  • Цена: 3 100 ₸