Продавец ТОО «Амагел» развивает свой бизнес на Satu.kz 13 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
20 отзывов
МЫ НЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН! КОНТАКТЫ ФИЛИАЛОВ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ!Купить оптом
+7 (715) 250-04-82
+7 (777) 201-99-88
+7 (715) 250-04-83
+7 (771) 380-00-20
ул. Парковая, 57А, Петропавловск, Казахстан
Поставщик ветеринарных препаратов и зоотоваров
Оставить отзыв
Гамалайф 10мл, фото 2
Гамалайф 10мл, фото 2

Гамалайф 10мл

Описание
Информация для заказа

Ниже инструкция на русском языке

Инъекцияға арналған Гамалайф 10 мл препараттың құрамында әсер етуші заттар бар (%): плацента денатурированная эмульгированная (ПДЭ) – 0,05; натрий нуклеинаты – 0,1.

СИПАТТАМАСЫ. Қызыл түсті мөлдір сұйықтық.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Денатурацияланған эмульгирленген плаценталар (ПДЭ) биогенді стимулятор, минералды заттар- дың, нуклеотидтердің болуына байланысты зат алмасуды жақсартады, амин қышқылдары және ферменттер. Дезинтоксикациялық әсер ПДЭ гексурон қышқылдарының болуымен байланысты. Натрий нуклеинаты-лейкоцитарлы индуктор реак- циялар, жасушаішілік метаболизмді стимулятор- мен, нуклеин алмасу, әсіресе иммунитет тапшылы- ғы кезінде жануарлар мен құстың ағзасында.

ҚОЛДАНУ. Биотонизирлеуші құрал ретінде ірі қара малдың, жылқының, шошқаның, терісі бағалы аңдардың, иттердің, мысықтардың, тауық- тардың әртүрлі патологиялары: анемия, гиповита- миноздар, жұқпалы және инвазиялық аурулар, пиометр, уланулар және т .б.; операциядан кейінгі кезеңде; жүктілік токсикозы кезінде; аң аулауды ынталандыру үшін; жануарды көрмелерге, жарыс- тарға және тасымалдауға дайындау кезінде.

ДОЗАЛАУ. Препаратты тері астына, бұлшықет ішіне, көктамыр ішіне енгізеді. Ауыз сумен ішу арқылы қолданылуы мүмкін. Жануарларды емдеу үшін препаратты дозада қолданады: * бұлшық етке 0,3-0,5 мл 1 кг дене салмағына 1-3 рет тәулігіне гиповитаминоздарды, жұқпалы және паразиттік ауруларды кешенді емдеу құрамында. Курстың ұзақтығы-5-10 тәулік. Көктамыр ішіне енгізгенде дозаны екі есе азайту қажет,ішу арқылы қолданғанда – тілдің түбіріне) - екі есе ұлғайту; * улану кезінде препаратты тері астына, көктамыр ішіне немесе тамшылатып кешенді ем құрамында 1 кг дене салмағына 1,0-1,5 мл дозада енгізеді. Профилактикалық мақсатта: * 1 кг дене салмағына 0,025 мл препаратты, аң аулауды ынталандыру үшін-7 күн аралығымен екі рет енгізеді; * ұрықтандыруды арттыру үшін-ұрықтандыру алдында тікелей; * ұрықтың жақсы дамуы үшін-жүктіліктің бірінші жартысында айына 1-3 рет; * босануды жеңілдету және асқынулардың алдын алу үшін – туар алдында бір рет; * аналықтарға метаболизм бұзылуының алдын алу және лактация кезінде дене салмағының жоғалуын төмендету – 1-3 барлық сору кезеңі ішінде айына бір рет; * бұлшық етке 1 кг дене салмағына 0,1 мл препарат 1 табиғи резистенттілік пен иммунитетті арттыру үшін төлдің 1; 3 және 5 тәулік өміріне тәулігіне бір рет, ерте өлім-жітімнің алдын алу; * бұлшық етке 1 кг дене салмағына 0,1 мл препарат бір рет немесе 3 енгізу курсы 2 интервалымен жас төлдің қарқынды өсуі кезеңінде тәулік бойы (қажет болған жағдайда әр айдың курсы қайталануы мүм- кін); жас төлдің дене салмағының өсуін арттыру үшін немесе өсуі артта қалған кезде; * бұлшық етке 0,1 мл препаратты 1 кг дене салмағына бір рет немесе қажет болған жағдайда 8, 6 және 4 тәулік курсымен болжанатын стресс- фактордың әсері алдында қарқынды жүктеме кезінде, тасымалдау және басқа да стресстерде төлдер мен ересек жануарларға; * бұлшық етке 1 кг дене салмағына 0,1 мл препарат Аптасына 1-3 рет әлсіз және ескі жануарларға (ауырған аурулардан кейін, отадан кейін және дегельминтизация кезінде). Ауыз арқылы қолданғанда ыңғайлы болу үшін препараттың шағын дозасын ауыз судың аз мөл- шерімен араластыруға болады.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Жоқ. ЕСКЕРТУ. Жоқ. САҚТАЛУЫ. Құрғақ, қараңғы жер 4°С дейін 25°С. мұздатпаңыз. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 1 жыл.

O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервис – производитель ветеринарных препаратов

Гамалайф для инъекций 100 мл препарата содержат действую- щие вещества (%):п лацента денатури- рованная эмульгированная (ПДЭ) – 0,05; натрия нуклеинат – 0,1.

,ОПИСАНИЕ. Прозрачная жидкость красного цвета.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Плацента денатурированная эмульгированные (ПДЭ) дейст- вует как биогенный стимулятор, улучшает обмен веществ благодаря наличию минеральных ве- ществ, нуклеотидов, аминокислот и ферментов. Дезинтоксикационное действие обусловлено на- личием в ПДЭ гексуроновых кислот. Нуклеинат на- трия является индуктором лейкоцитарной реакции, стимулятором внутриклеточного метаболизма, нуклеинового обмена, особенно при иммунодефи- цитах в организме животных и птицы.

ПРИМЕНЕНИЕ. Как биотонизирующее средство для профилактики и лечения у крупного рогато- го скота, лошадей, свиней, пушных зверей, собак, кошек, кур различных патологий: анемий, гипови- таминозов, инфекционных и инвазионных заболе- ваний, пиометр, отравлений и др .; в послеопера- ционный период; при токсикозе беременности; для стимуляции охоты; при подготовке животного к вы- ставкам, соревнованиям и транспортировкам.

ДОЗИРОВКА. Препарат вводят подкожно, внут- римышечно, внутривенно. Возможно пероральное применение с питьевой водой. Для лечения животных препарат применяют в дозах: • внутримышечно 0,3-0,5 мл на 1 кг массы тела 1-3 раза в сутки в составе комплексной терапии ги- повитаминозов, инфекционных и паразитарных заболеваний. Продолжительность курса – 5-10 суток. При внутривенном введении дозу димо уменьшить вдвое, при пероральном приме- нении (на корень языка) – увеличить вдвое; • при отравлениях препарат вводят подкожно, внутривенно или капельно в дозе 1,0-1,5 мл на 1 кг массы тела в составе комплексной терапии. С профилактической целью: • вводят 0,025 мл препарата на 1 кг массы тела, для стимуляции охоты – двукратно с интервалом 7 дней; • для повышения оплодотворяемости – непосред- ственно перед оплодотворением; • для лучшего развития плода – 1-3 раза в месяц в первой половине беременности; • для облегчения родов и профилактики осложне- ний – однократно перед родами; • самкам для профилактики нарушений метабо- лизма и снижения потери массы тела во время лактации – 1-3 раза в месяц в течение всего под- сосного периода; • внутримышечно 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела 1 раз в сутки на 1; 3 и 5 суток жизни молод- няка для повышения естественной резистент- ности и иммунитета, предотвращения ранней смертности; • внутримышечно 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела однократно или курсом с 3-х вводов интер- валом в 2 суток в период интенсивного роста молодняка (при необходимости возможно повто- рение курса каждого месяца); для повышения прироста массы тела молодым животным или при отставании в росте; • внутримышечно 0,1 мл препарата на 1 кг массы те- ла однократно или, при необходимости, курсом 8, 6 и 4 суток перед воздействием предполагаемого стресс-фактора молодняка и взрослым животным в период интенсивных нагрузок, при транспорти- ровке и других стрессах; • внутримышечно 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела 1-3 раза в неделю ослабленным и старым животным (после перенесенных заболеваний, операции и при дегельминтизации). Для удобства при оральном применении неболь- шие дозы препарата можно смешивать с неболь- шим количеством питьевой воды. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Нет. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Нет. ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное место при температуре от 4°С до 25°С. Не замораживать. Срок годности – 1 год с даты изготовления.

  • Цена: 655 ₸